Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

Wij vinden het persoonlijke contact met onze klanten belangrijk en hopen deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Crystal Happiness zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Crystal Happiness worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Crystal Happiness zijn vrijblijvend en Crystal Happiness behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Crystal Happiness. Crystal Happiness is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Crystal Happiness dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Crystal Happiness garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Goederen kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de aangegeven termijn en zolang de voorraad strekt.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient een directe betaling plaats te vinden op de website via iDeal, creditcard of door middel van een bankoverschrijving. Na ontvangst van de betaling zullen goederen worden verstuurd.
 3. Voor de verzendkosten in Nederland worden standaard tarieven berekend.
 4. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze zijn bij ons opvraagbaar.
 5. Er geldt geen minimum orderbedrag.

 
Artikel 4. Levering

 1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling van de bestelling, mits binnen Nederland.
 2. De door Crystal Happiness opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
 3. Mocht Crystal Happiness om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het betaalde bedrag voor het betreffende artikel zo snel mogelijk terugbetalen aan de klant.

    

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. Crystal Happiness houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Crystal Happiness respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Kamer van Koophandel: 77197305

BTW nummer: NL003160926B93

Vestigingsadres: Dr. Van Stratenweg 102 in Gorinchem

Telefoonnummer: 0624561579